Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dąbrowa Górnicza, 10 października 2014 r.

Zamawiający:

EKOPOL SP. Z O.O.
ul. Botaniczna 33, 42-260 Zawada
NIP: 629 00 13 036, KRS: 0000167773, Regon: 271243830
tel. +48 506 546 759, +48 503 830 532
e-mail: biuro@ekopol-dg-no-spam.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczące dostawy urządzeń do produkcji konstrukcji stalowych

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku maszynowego do produkcji konstrukcji stalowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 "MŚP") zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę urządzeń do produkcji konstrukcji stalowych.

1. Sposób udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z zachowaniem zasad wynikających z art. 35. ust 3. ustawy o finansach publicznych dotyczących ponoszenia wydatków w sposób celowy i oszczędny, zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasad określonych w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących środków trwałych:

Nazwa urządzenia Parametry techniczne
Hydrauliczne urządzenie CNC wykrawająco-tnące - 1 szt.
 • Grubość cięcia: 20 mm dla blach i 40 mm dla prętów
 • Szerokość stołu: 1.000 x 500 mm dla blach i 6.000 x 100 mm dla cięcia płaskowników i kątowników
 • Zakres pracy zderzaka: 1.000 x 500 mm (w osiach X i Y)
 • Siła nacisku: 1 079 kN
 • Dystans między kolumnami: brak dystansu – urządzenie przelotowe, brak ograniczeń dystansu
 • Gardło (wcięcie w kolumnach): 600 mm
 • Skok cylindrów: do 80 mm
 • Posuw wzdłużny osi “X”: min. 1000 mm
 • Posuw poprzeczny osi “Y”: min. 500 mm
 • Silniki osi “X” i „Y” z wbudowanym enkoderem do wykonania precyzyjnego pomiaru
 • Stół pokryty kulkami ślizgowymi
 • Komputer przemysłowy z kolorowym ekranem dotykowym 15 cali
 • Oprogramowanie umożliwiające projektowanie części z wizualizacją materiału i układu wykrawanych otworów
 • Stacja wykrawania otworów
 • Stacja cięcia płaskowników
 • Stacja cięcia kątowników
 • Stacja cięcia prętów okrągłych i kwadratowych
 • Stacja wykrojnika prostokątnego
 • Ilość cykli na minutę przy skoku stempla 20 mm: min. 25
Piła taśmowa do kształtowników i prętów - 1 szt.
 • Szerokość taśmy tnącej: od 25 - do 30 mm
 • Jednorazowa maksymalna długość podawana przez podajnik: 820 mm
 • Typ podajnika: automatyczny
 • Sterowanie: CNC
 • Skrętna głowica w obydwie strony lewo/prawo w zakresie od 90° do min. +/- 45°
 • Ustawienie kąta cięcia kontrolowane przez cyfrowy czytnik
 • Laserowa linia cięcia
 • Max. zakres cięcia prostokątnego przy 90°: min. 820x500 mm
 • Max. średnica cięcia elementów okrągłych: min. 500 mm
 • Chłodzenie taśmy mgłą olejową
 • Odciąg wiórów
Przecinarki tarczowe - 2 szt.
 • Średnica tarczy ściernej: 350 mm
Gwintownica pneumatyczna - 1 szt.
 • Ciśnienie robocze: 5,0 - 7,0 bar
 • Zakres pracy: M3 - M12 dla nitonakrętek stalowych, aluminiowych oraz ze stali nierdzewnej
 • Liczba obrotów na min: 27
 • Skok roboczy: 7 mm
Palniki tlenowo-acetylenowe - 3 szt.
 • Możliwość cięcia belek dwuteowych i ceowych, blach i rur stalowych
Szlifierka stacjonarna - 1 szt.
 • Podstawowy stół roboczy: 790 x 220 mm
 • Dodatkowy stół: 510 x 220 mm
 • Długość taśmy: 2010 mm
 • Szerokość taśmy: 150 mm
 • Blokowany układ szlifowania 90° / 0°
 • Odchylany układ szlifowania 0° - 45°
 • Prędkość taśmy: 13 m/sek.
 • Moc silnika 1,1 kW (1,5 KM)

Zamówienie dotyczy fabrycznie nowych środków trwałych.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia

Dostawca na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia do zakładu zamawiającego zlokalizowanego w miejscowości Zawada (pow. częstochowski; gm. Kamienica Polska).

4. Opis sposobu określania ceny oferty

Oferent zobowiązany jest podać (w walucie PLN) cenę netto i cenę brutto (z VAT) dla każdego z wymienionych powyżej elementów zamówienia oraz łączną cenę netto i łączną cenę brutto zamówienia. Podane ceny będą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

5. Kryteria wyboru dostawcy

Przy wyborze dostawcy stosowane będą następujące kryteria oceny:
1. Cena - waga: 90%
2. Czas realizacji dostawy - waga: 10%

Punktacja w ramach kryterium "cena" (zakres: 0–90 punktów) zostanie wyznaczona w następujący sposób:
ilość punktów dla danej oferty = (łączna cena netto najkorzystniejszej oferty) / (łączna cena netto oferty ocenianej) x 90

Punktacja w ramach kryterium "czas realizacji dostawy" (zakres: 0–10 punktów) zostanie wyznaczona w następujący sposób:
ilość punktów dla danej oferty = (czas realizacji dostawy w dniach kalendarzowych najkorzystniejszej oferty) / (czas realizacji dostawy w dniach kalendarzowych oferty ocenianej) x 10

6. Opis sposobu przygotowania ofert

 • Okres ważności oferty: do 30 listopada 2014 r.
 • Oferta musi zawierać ceny (netto i brutto) dla poszczególnych elementów zamówienia, jak i jego całości.
 • Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
 • Oferta musi być złożona (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia) w terminie do dnia 20 października 2014 r. do godz. 16.00: osobiście w siedzibie zamawiającego (ul. Botaniczna 33, 42-260 Zawada) lub za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data i godzina wpływu oferty do zamawiającego).
 • W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących niniejszego postępowania prosimy przesyłać zapytania drogą mailową na adres biuro@ekopol-dg-no-spam.pl.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert

Siedziba zamawiającego (ul. Botaniczna 33, 42-260 Zawada), 21 października 2014 r., godz. 10.00.

Formularz oferty do pobrania .doc | 112KB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczące dostawy urządzeń do produkcji konstrukcji stalowych DOTACJA UE